Publisert

5. oktober 2021

Av redaksjonen

KHiO-rektoratet

Markus Degerman

Markus Degerman er rektor på KHiO, valt av tilsette og studentar.

Han har bakgrunn som kunstnar frå både visuell kunst og arkitektur og er utdanna ved Kungl. Konsthögskolan, Konstfack og Nyckelviksskolan i Stockholm og Konsthögskolan i Umeå. Til KHiO kom han frå stillinga som professor og instituttleiar for Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø. Før han blei rektor var han dekan ved avdeling kunst og handverk på KHiO.

Markus har også brei bakgrunn som kurator og utstillar og frå design, teori og undervisning. Som kunstnar har han arbeidd mykje med romleg design i ulike omgjevnader som offentlege rom, byrom og kunstinstitusjonar, mellom anna frå design og arkitektkontoret Uglycute i Stockholm.

Markus Degerman er for tida ordførar i komiteen for kunstnarisk forsking ved Vetenskapsrådet i Sverige.

Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er prorektor for utdanning på KHiO, valt av tilsette og studentar.

Ho er førsteamanuensis i pedagogikk og studieprogramansvarleg for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Ved KHiO har ho undervist og jobba med kunstpedagogikk, utdanningskvalitet, læremidlar i dans, og pedagogisk psykologi sidan 2008. Heidi er utdanna dansekunstnar med ein bachelor i dans frå Statens balletthøgskole (KHiO). Ho har 20 års profesjonell erfaring innan dans, først og fremst innan undervisning og koreografi og som grunnleggar av skolen Danseverket. Ho har også produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobba med dans for kamera, og gjennomført fleire kunstprosjekt ute i lokalsamfunn retta mot ulike målgrupper.

Ho har akademisk utdanning frå Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovudfag i pedagogikk med avhandlinga «Det estetiske mennesket – betingelser for en mer estetisk pedagogikk».

Heidi gjennomførte ein doktorgrad om talentutvikling i utøvande kunst og idrett ved Noregs idrettshøgskole 2015-2019, der ho forska på kva betydning individuelle og kontekstuelle faktorar har for utøvarars motivasjon, prestasjon og psykiske helse. I dag er ho aktiv i forskingsprosjektet REDE (Resilience and Ethics in Dance Education) med fleire pågåande studiar. Før ho valt til prorektor var Heidi er medlem av styret på KHiO, vald som representant av fagleg personale.

Camille Norment

Camille Norment er prorektor for forskning, tilsett i eit engasjement for to år, parallelt med perioden for det valde rektoret.

Camille har bakgrunn som interdisiplinær biletkunstnar, komponist, musikar og performancekunstnar med utstillingar og performancear som har blitt vist breitt internasjonalt.

Kulturell psykoakustikk er både eit estetisk og eit konseptuelt rammeverk for mykje av praksisen hennar – ei utforsking av sosiokulturelle fenomen gjennom det soniske som ei kraft over kroppen, sinnet og samfunnet. Ved å komponere kunstverk gjennom lydopptak, skulptur og installasjon, teikning og live opptreden, brukar ho konseptet om kulturell psykoakustikk for å skape kritiske kunstverk som er opptatt av korleis kontekst, form, rom og betraktarens kropp skapar opplevingar som er både somatiske og kognitive.

Med bakgrunn i dans og musikk har Camille bachelor i komparativ litteratur og kunsthistorie frå University of Michigan, Honors College. Ein master i biletkunst og ein master i interaktiv telekommunikasjon frå New York University, og ho er ein Fellow frå Whitney Independent Study Program i New York City.

Parallelt med kunstnarkarrieren arbeidde Norment som forskar ved det tidlegare forskingsinstituttet og tenketanken Interval Research i Silicon Valley, og som professor i kunst ved Universitetet i Malmö.

Camille Norment representerte Noreg i den 56. Veneziabiennalen i kunst (2015), med eit tredelt soloprosjekt som inkluderte ein større lyd- og skulpturell installasjon, ein publikasjonsserie og ein serie lydperformancar. Ho har også fleire permanente offentlege verk.